Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

 

ul. S?oneczna 50 G, pok. 8, 10-710 Olsztyn

tel. +48 89 523-35-50;

 e-mail: helena.kuczynska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-3400; kod finansowy: 9034

 

Kierownik

mgr in?. Helena Kuczy?ska

tel. +48 89 523-35-50

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami dzia?a na podstawie odr?bnych przepisów. Do jego zada? nale?y w szczególno?ci:

1)     koordynacja prac zmierzaj?cych do zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilo?ci,

2)     dzia?ania zmierzaj?ce do wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zapewniaj?cy ochron? ?ycia i zdrowia ludzi oraz ochron? ?rodowiska,

3)     post?powanie z odpadami, których powstaniu nie uda?o si? zapobiec lub których nie uda?o si? wykorzysta? zgodnie z przepisami ustawy i zasadami ochrony ?rodowiska,

4)     instrukta? jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o zasadach post?powania z odczynnikami chemicznymi i odpadami,

5)     nadzór nad ilo?ciow? i jako?ciowa ewidencj? oraz sporz?dzanie ewidencji zbiorczej,

6)     nadzór nad prawid?owo?ci? przechowywania odczynników chemicznych i ich ewidencj? w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

7)     prowadzenie prac zwi?zanych z przygotowaniem wysy?ki odczynników przeznaczonych do utylizacji,

8)     organizowanie transportu odpadów z miejsca powstania do miejsca sk?adowania, wykorzystania lub unieszkodliwienia z zachowaniem obowi?zuj?cych przepisów

9)     wspó?pracowanie z organami Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, Ochrony ?rodowiska, Przedsi?biorstwem Wodoci?gów i Kanalizacji i innymi organami,

10) wspó?praca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wzajemnej informacji i przekazywania dokumentów,

11) Informowanie w?adz Uniwersytetu o zaistnia?ych nieprawid?owo?ciach w gospodarowaniu odczynnikami chemicznymi i odpadami.

 

 

informacj? wytworzono:

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Helena Kuczy?ska

data wytworzenia:

04-09-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 876 razy (w tym z UWM 27 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-06
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa